ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ (1)

» หน้าถัดไป


ศิลปะไทย
ยุคโลหะ พบเครื่องมือโลหะ(ทองแดง สำริด เหล็ก) เครื่องประดับโลหะ โครงกระดูก และภาชนะดินเผา ในจังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น และอุดรธานี

สุนทรียภาพแห่งชีวิต ความงดงามทางวรรณศิลป์
หนังสือสุนทรียภาพแห่งชีวิตแม้มิใช่ตำราทางวรรณคดีโดยตรง แต่เนื้อหาสาระอันเกิดจากการทุ่มเทความรักความสนใจใฝ่รู้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อประกาศคุณค่าทางวรรณศิลป์

ทฤษฎีสี
นักปราชณ์ทางศิลปะได้จัดหมวดหมู่ของสีไว้อย่างเป็นระเบียบและได้ค้นพบว่าในบรรดาสีทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีบ่อเกิดมาจากการผสมสีเพียง 3 สี จึงเรียกว่า “แม่สี”

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
เป็นการรับรู้คุณค่าความงามความประณีตและเรื่องราวต่างๆจากการมองเห็นโดยตรง คุณค่าที่รับรู้ คือ รูปทรง และเรื่องราวที่เกิดจากทัศนธาตุ ได้แก่ เส้น สีแสงเงา พื้นผิว ความกลมกลืน

วิวัฒนาการของศิลปะไทย
“ศิลปะไทย” หมายถึง ผลงานที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มชนที่มีถิ่นฐานบนผืนแผ่นดินที่เรียกว่า สุวรรณภูมิหรือสยามประเทศ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งมักจะปรากฏในสมุดข่อย ผนังตู้พระธรรม ผนังอาคาร เพดาน หรือเสาของพระอุโบสถ ศาลา ตลอดจนตามอาคารสถานที่โดยทั่วไป

ประวัติฟุตบอล
ฟุตบอล (Football) หรือซอคเก้อร์ (Soccer) เป็นกีฬาที่มีผู้สนใจที่จะชมการแข่งขันและเข้าร่วมเล่นมากที่สุดในโลก ชนชาติใดเป็นผู้กำเนิดกีฬาชนิดนี้อย่างแท้จริงนั้นไม่อาจจะยืนยันได้แน่นอน

ประวัติเปตอง
เปตองเป็นกีฬากลางแจ้งประเภทหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ประวัติที่แน่นอนไม่มีการบันทึกไว้ แต่มีหลักฐานจากการเล่าสืบต่อๆ กันมาว่า กำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศกรีซ

การจัดสวน
การจัดสวนแต่เดิมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ความสวยงามให้เกิดความสุขทางจิตใจ เป็นการแสดงออกซึ่งความเชื่อทางศาสนา และเพื่อเป็นการแสดงความแตกต่างของสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับความเป็นระเบียบ

ประเภทของวงดนตรีสากล
วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก ใช้บรรเลงในห้องโถงหรือสถานที่ไม่ใหญ่โตนัก มีนักดนตรีตั้งแต่ 2 – 9 คน มีชื่อเรียกตามจำนวนนักดนตรี

ปิงปอง
จากการศึกษาประวัติยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้คิดค้นก๊ฬาชนิดนี้ขึ้นมา และไม่ทราบว่าต้นกำเนิดนั้นมาจากประเทศใด

สุนทรียศาสตร์กับการศึกษา
ศึกษาโฉมหน้าของธรรมชาติ และผลผลิตของมนุษย์ที่อยู่นอกขอบข่ายของงานศิลปะ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความงาม ความน่าเกลียด

ประติมากรรม
การปั้น (Casting) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่เหนียวอ่อนตัว และยึดจับตัวกันได้ดี วัสดุ ที่นำมาใช้ปั้น ได้แก่ ดินเหนียว ดินน้ำมัน ปูน แป้ง ขี้ผึ้ง

ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ หมายถึง ผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เห็นถึงรูปทรง2 มิติและ3 มิติ มีเนื้อที่ของปริมาตร และเนื้อที่บริเวณว่างตามปริมาตรของการรับรู้

คอนแชร์โต (Concerto)
สำหรับคนคอดนตรีนั้น มักรับรสดนตรีด้วยอาศัยการฟังเป็นสำคัญ เพราะดนตรีมีเสียงเป็นสื่อ แต่ก็มีดนตรีหลายประเภท แม้แต่ที่จัดอยู่ในกลุ่มดนตรีคลาสสิก

บัว
คติความเชื่อเรื่องบัวเป็นคติความเชื่อที่เกิดขึ้นพร้อมกับศาสนา ไทยรับเอาคติความเชื่อดังกล่าวมาจากประเทศอินเดียโดยมีพุทธศาสนาเป็นแกนนำเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีล่วงมาแล้ว

บาสเกตบอล
กีฬาบาสเกตบอลได้กำเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจาก ดร. เจมส์ เอ เนสมิท (James A. Naismith) ได้คิดขึ้นเพื่อเล่นในโรงพลศึกษาของโรงเรียนฝึกอบรมสมาคม Y.M.C.A. นานาชาติ

ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย
ประเทศอินเดียเป็นดินแดนอารยธรรมแห่งหนึ่งของโลกที่มีการรับอารยธรรมจากภายนอกและเผยแพร่อารยธรรมไปสู่ดินแดนต่างๆ

โขน
โขน เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของไทย มีประวัติที่เก่าแก่ยาวนานมาก เชื่อว่ามีความเก่าแก่อย่างน้อยย้อนไปถึงสมัยอยุธยา

นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ ความหมายโดยรวมคือศิลปะการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างปราณีต อ่อนช้อย จนเกิดความงดงามวิจิตรบรรจง

จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย หมายถึง ภาพเขียนที่มีลักษณะเป็นแบบอย่างของไทย ที่แตกต่าง จากศิลปะของชนชาติอื่นอย่างชัดเจน

หุ่นกระบอก
หุ่นเป็นการแสดงที่มีกันเกือบทุกชาติในโลก เช่น จีน ชวา มอญ ญี่ปุ่น ฝรั่ง ฯลฯ แต่จะมีวิธีการประกอบเครื่องกลไกให้ตัวหุ่นเลื่อนไหวไปมา และมีลักษณะตัวหุ่นแตกต่างกันไป

» หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย