สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ (1)

» หน้าถัดไป


รอยต่อพัฒนาการ
การจัดการเรียนรู้จะต้องคำนึงถึงระดับพัฒนาการ 2 ระดับ คือ ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง และระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
การพัฒนา เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากความสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สามก๊ก
ได้รับยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมในกระบวนหนังสือร้อยแก้วทั้งปวง และมักจะยกมาเป็นตัวอย่างเรียงความที่ดีอยู่ทุกยุคทุกสมัย

สังคมไทย
โครงสร้างของสังคมไทย หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นระบบความสัมพันธ์ของสังคมไทย ที่สำคัญได้แก่ กลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสถาบันสังคมไทย

การจูงใจ
การจูงใจ คือ การที่มีสิ่งกระตุ้นมาทำให้เรามีความพยายามในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้

ลำดับขั้นหรือศักดิ์ของกฎหมายลาว
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย สปป.ลาว องค์การจัดตั้งและบุคคลที่มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้สภาแห่งชาติพิจารณา

อุปสงค์ของการค้ามนุษย์
หลักของการวางแผนเพื่อต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมุ่งเน้นที่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญตามอุดมคติ หมายถึง รัฐธรรมนูญตามความคิดทางการเมืองซึ่งมีความหมายไม่แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามความคิดทางการเมืองหรือลัทธิทางการเมืองที่ยึดถือเป็นอุดมคติ

ติดยาบ้าคือคนป่วย
กฎหมายให้โอกาสเช่นนี้ต้องถือว่าเป็นวิถียุติธรรมที่คนติดยา หรือครอบครัว ญาติ มิตรสหายของคนติดยาน่าจะฉกฉวยโอกาสให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการบำบัดรักษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ซึ่งจัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เป็นคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองราชอาณาจักรไทยไว้ได้ โดยกระทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 16:30 น. หลังจากประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย
ปัญหานานัปการที่เกิดในประเทศไทยขณะนี้ ล้วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเองอย่างสลับซับซ้อน ทั้งนี้เพราะรากเหง้าของปัญหาไม่ใช่ความบกพร่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจแก้ไขได้เป็นเรื่องๆ ไป

ประชาคมโลก (Global Community)
มนุษย์ทั่วโลกได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันนานนับหลายศตวรรษ ปัจจุบันความสัมพันธ์ในทุกๆด้านได้ทวีมากยิ่งขึ้น

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553
นางประนอม ทาแปง
นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์
นายควน ทวนยก
นายสมบัติ พลายน้อย
นายสุประวัติ ปัทมสูต
นายสุรชัย จันทิมาธร

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง
แนวความคิดทางการเมืองที่ใช้อ้างกันมากเพื่อการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางการเมืองในประเทศด้อยพัฒนา คือ แนวความคิดเรื่องการพัฒนาการเมือง (Political Development)

NGOs เอ็นจีโอ กับสังคมไทย
เอ็น จี โอ ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Non-governmental Organization (NGO) หมายความถึงกลุ่มคนกลุ่มใดก็ได้ที่รวมตัวกันประกอบกิจกรรมเพื่อส่วนรวม จะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้

ยาเสพติดให้โทษ
มนุษย์ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน บางชนิดก็ให้ทั้งคุณประโยชน์และโทษ บางชนิดก็มีแต่โทษภัยเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันมียาเสพติดชนิดต่าง ๆ ในท้องตลาดมากกว่า 120 ชนิด

การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
สมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งย่อยได้หลายวิธี เช่น การแบ่งยุคตามลักษณะวัสดุที่มนุษย์นำมาใช้ทำเครื่องมือ

ประชาธิปไตย ประชาสิทธิ ประชาธรรม
เกิดขบวนการประชาชนซึ่งต่อรองกับฝ่ายบริหาร คือรัฐบาลและข้าราชการโดยตรง เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายและเรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนมีบทบาทในการกำหนดนโยบายมากขึ้น

ศิลปะศาสตร์
ศิลปศาสตร์นั้นถือเป็นหลักสูตรแกนของ มหาวิทยาลัยในยุคกลาง คำว่า liberal ในคำว่า liberal arts นั้น มาจากศัพท์ภาษาละตินว่า liberalis หมายถึง "เหมาะแก่เสรีชน"

เงิน
มนุษย์ไม่สามารถผลิตสิ่งของที่ตนต้องการได้ทุกอย่าง จึงจำเป็นต้องเลือกผลิตเฉพาะสิ่งที่ตนมีความต้องการ แล้วนำไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่บุคคลอื่นผลิตขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ต้องการ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต

ภาษาชวา-มลายูในภาษาไทย
ประเทศมาเลเซียซึ่งใช้ภาษาชวา-มลายู  มีอาณาเขตติดต่อกับภาคใต้ของประเทศไทย  มีความสัมพันธ์กันทางด้านประวัติสาสตร์มาเป็นเวลาช้านาน

ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทย
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต จัดอยู่ภาษาอินเดีย-ยุโรป ซึ่งเป็นตระกูลภาษามีวิภัตติปัจจัยพวกอารยันได้เข้ามาในอินเดีย เมื่อประมาณ 1,500 ปี ก่อนคริสตศักราช

คำขวัญ 76 จังหวัด ของประเทศไทย
ประจวบศีรีขันธ์ (ปข.) "เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สัปรด สวยสดหาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ"

ทฤษฎีเซลล์กระจกเงากับการพัฒนามนุษย์
ถ้าพ่อแม่เข้าใจเขาแล้วสามารถที่แสดงท่าทางที่แสดงถึงเจตนาได้ มันสามารถสื่อสารได้ ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้ เพราะเด็กแรกเกิดก็เรียนรู้แบบนี้

สตรีไทยทรงดำ อำนาจ และราชสำนักสยาม
เมื่อชาวไทยทรงดำไม่มีบทบาทความสำคัญที่จะแก้ปัญหาหรือรับมือกับชาวตะวันตกอย่างใด ความสำคัญก็มีอยู่ในระดับหนึ่ง คือ เป็นแค่ขุนนางที่ถูกแต่งตั้งเพื่อให้ปกครองกันเอง

วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย
การเมืองการปกครองไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 อยู่ในรูปแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

เศรษฐศาสตร์การเมืองและระบบโลก
ทฤษฎีว่าด้วยกิจกรรมของมนุษยชาติ ไม่อาจสั่งสมและพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ ทฤษฎีเกิดขึ้นตามหลังประวัติศาสตร์

เศรษฐกิจและการเงินโลก กับ ภาวะโลกร้อน
ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากกำลังตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน (global warming) กันเป็นอย่างมากเนื่องจากเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก

มานุษยวิทยา
มานุษยวิทยา (Anthropology) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสปีซีส์หรือวงวารของมนุษย์โดยเฉพาะ วิชามานุษยวิทยาเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ส่องให้เราเห็นมนุษยชาติทั่วโลก

สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา

ค่านิยมทางเพศ
ผู้หญิงสามารถได้รับการศึกษาในระดับสูงๆ ได้เช่นเดียวกับผู้ชาย ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในกรณีต่างๆ ได้ เนื่องจากได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เป็นป่าผืนใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก ในส่วนหนึ่งของดงพญาไฟหรือดงพญาเย็น ประกอบด้วยเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนหลายลูก เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย

การเมืองคือสัจธรรมของชีวิต
ทุกสิ่งทุกอย่างหากรู้ความจริงได้ว่ามีคนเป็นเหตุของการปฏิบัติ และในมุมกลับย่อมได้รับผลจากการกระทำของตนเป็นวัฏจักร อันเป็นกลไกในกระบวนการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
เศรษฐกิจพอเพียง คือ กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

การเมืองการปกครอง
การเมืองย่อมเกี่ยวพันกับอำนาจ อำนาจทางการเมืองจะต้องแตกต่างจากอำนาจอื่น

กระบวนทัศน์ในแก้ปัญหาวิกฤติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ในแง่ของปัจเจกบุคคล คนไทยย่อมประสบกับความไม่เชื่อมั่นในสถานะของประเทศ ไม่ไว้ใจในข้าราชการและนักการเมือง ในการบริหารของคณะรัฐบาลและความมั่นคงของประเทศ

สงครามเกาหลี
ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ขอให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐเกาหลี ต้านทานการโจมตีด้วยอาวุธ

สัมมาทิฏฐิทางการเมือง
ในวิถีชีวิตของคนไทย ได้มีการนำคำว่า สัมมาทิฏฐิ มาใช้แยกแยะความคิด ความเห็น ความเข้าใจ และความเชื่อในเรื่องต่างๆ

กฎบัตรสหประชาชาติ
เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมุ่งต่อจุดหมายปลายทางอันนี้ จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันอันมีผลจริงจังเพื่อการป้องกันและการขจัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ

พันธมิตร
คำว่า "พันธมิตร" โดนนัย แห่งความหมาย ที่เข้าใจ กันแต่เดิม หมายถึง การร่วมมือกัน ทางทหาร โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็น ที่เปิดเผย

การสื่อสาร : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร
ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

» หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย