ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ (1)

» หน้าถัดไป


ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มีอำนาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยการดำรงชีวิต

ทฤษฎีการแสวงหาสารสนเทศ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลในอาชีพ โดยมีหลักว่าบุคคลมีความต้องการสารสนเทศตามอาชีพและภาระงานของแต่ละบุคคล

การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
เมื่อได้ยินคำว่า'แถว' ให้ยืนส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกประมาณ 1 คืบ เข้าขวาหย่อยเล็กน้อย แขนอยู่ข้างลำตัว เปิดข้อศอกเล็กน้อย นิ้วมือเรียงชิดกัน โดยนิ้วกลางแตะไว้ที่ตะเข็บกางเกง คอและหน้าตั้งตรง ตามองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับสูดลมหายใจห้วนๆสั้นๆ ให้เกิดเสียง

การพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายชีวจริยศาสตร์
จากหลักการเรื่องการไม่ถือครองกรรมสิทธ์ร่างกายมนุษย์นั้น สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสจึงไม่เสนอให้กลับไปพิจารณาถึงการห้ามการรับตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ)

เส้นทางเกลือ ตามแนวพระราชดำริ
นำไอโอดีนไปผสมที่แหล่งผลิตหรือแหล่งจัดจำหน่าย โดยเติมให้ฟรีก่อน หากภายหลังพ่อค้าและภาคเอกชนเกิดศรัทธาก็สามารถทำเองได้

ไวรัส
ไวรัสเป็นเพียงหน่วยอนุภาคของสารที่ประกอบด้วยกรดนิวคลิอิกชนิด DNA หรือ RNA อย่างใดอย่างหนึ่ง ห่อหุ้มด้วยส่วนที่เรียกว่าเปลือกโปรตีน (protein coat) หรือแคปซิด

ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง ด้วยการนำเสนอเพื่อสร้างประสบการณ์

วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด
การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูฝักบัว ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ และหากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำถึง 110-200 ลิตร

ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เช่น โซเดียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับน้ำ อากาศ หรือวัสดุอื่นๆ ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจ
ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจเป็นกลุ่มทฤษฎีแนวคิดต่างๆ ที่แตกออกมาจากทฤษฎีทางสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย ตลอดจนทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

น้ำดำ
คนที่ดื่มน้ำอัดลมมาก มักมีพฤติกรรมการกินอาหารประเภทแป้งและไขมันมากกว่าคนไม่ดื่มน้ำอัดลม และน้ำอัดลมยังส่งผลให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุวิตามินบางตัวน้อยลง

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
การเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค คือ การตอบสนอง ที่เป็นโดยอัตโนมัติเมื่อนำ สิ่งเร้าใหม่มาควบคุมกับสิ่งเร้าเดิม

แร่ใยหิน
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่นแร่ใยหิน มีปริมาณ 0.001 เส้นใย / อากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานประเทศไทย ไม่เกิน 5 เส้นใย / อากาศ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร) มีอัตราความชุกของภาวะการเกิดเยื่อหุ้มปอดหนาจากการสัมผัสแร่ใยหิน

ทฤษฎีอภิวัฒน์ปัญญา
การก้าวไปสู่ภูมิปัญญาสูงสุด สมองแต่ละส่วนนั้นย่อมต้องได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดทุก ๆ ส่วนเสียก่อน

คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการ
สำหรับคำสรรพนามใช้ “ท่าน ผม กระผม ดิฉัน” เช่นเดียวกับที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ อนึ่ง คำว่า “ฯพณฯ” ไม่มีระเบียบกำหนดให้ใช้ในหนังสือราชการ

มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
กำหนดลักษณะโทษแห่งความผิดต่าง ๆ อันเป็นฐานล่วงต่อกฎหมายและหน้าที่ฝ่ายทหารขึ้นไว้เป็นหลักฐาน

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกศึกษาได้ทราบและเข้าใจถึงตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ให้เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดถึงความเข้าใจถึงกฎหมายอื่น ๆ

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย
สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ

วันจักรี
พระราชลัญจกร คือตราสำหรับพระมหากษัตริย์ใช้ประทับในเอกสารสำคัญ อันแสดงถึงพระราชอำนาจในการปกครองบริหารแผ่นดิน

พระบรมครู
เรารู้จักพระพุทธเจ้าในฐานะ ผู้เป็นพระบรมครู ศาสดาเอกของโลก   และเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เราจึงควรขุดค้นของดีมี่มีอยู่ในพุทธศาสนา เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการมาจากนิ้วมือมนุษย์ ที่ใช้นิ้วในการนับตัวเลข ใช้ไม้ขีดเขียนบนพื้นดิน หรือใช้ลูกหินมาเรียงต่อกัน

ทฤษฎีการสื่อสาร
ทฤษฎีการสื่อสาร คือ การอธิบายการสื่อสารในด้านความหมาย กระบวนการ องค์ประกอบ วิธีการ บทบาทหน้าที่ ผล อิทธิพล การใช้ การควบคุม แนวคิดของศาสตร์ต่าง ๆ

ช็อกโกแลต
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เป็นชาวยุโรป คนแรกที่ได้เห็นและสัมผัสเมล็ดโกโก้ ก่อนหน้านี้ไม่มีใครในแถบยุโรปรู้จักช็อกโกแลตที่แสนอร่อย

ถ้ำ สถาปัตยกรรมชิ้นเอก
หินย้อย "แท่งเข็มแก้ว"เปราะบางใสเกิดจากขบวนการเคมีทางธรรมชาติในยุคดึกดำบรรพ์นานนับพันปีแต่จะถูกทำลายได้ง่ายแม้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

อุทยานประวัติศาสตร์
เรื่องโบราณสถานนั้น เป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษา ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯแล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย

ที่สุดในโลกของคัมภีร์ไบเบิล
ต้นฉบับของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม ส่วนใหญ่เขียนด้วยภาษาฮีบรู มีบางส่วนเท่านั้นที่เขียนด้วยภาษาอารามิก ส่วนต้นฉบับภาคพันธสัญญใหม่นั้น เขียนด้วยภาษากรีก

ความรู้
ความรู้ เป็นพฤติกรรมขั้นต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจำได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จำได้

ความรู้เรื่องศักราชที่ใช้ในหนังสือไทย
หนังสือไทยโบราณทั้งหลาย เช่น หนังสือพงศาวดาร ประกาศกฏหมายเก่า หรือ ตำราต่างๆ ฯลฯ มักลงศักราช ไว้ต่างๆ กัน

ดาว 12 นักษัตร
“ระบบสุริยจักรวาล” และ “โลกของเรา” เป็นองค์ประกอบที่เล็กจิ๋วขนาดเชื้อไวรัสที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นรวมอยู่ภายในโครงสร้างของ“ระบบดาราจักรทางช้างเผือก”

สัตว์ป่าสงวน
(ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535)

สัตว์ป่าคุ้มครอง
สัตว์ป่าคุ้มครอง (ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535)

วิหคมงคล
นกกับคนไทยผูกพันกันมาแต่อดีตกาล คนไทยโบราณเชื่อว่า นกบางชนิดเป็นมงคลแก่ชีวิต เช่น นกคุ้ม นกกระเรียน นกเขา นกยูง เป็นต้น

ทฤษฎีการแปล
ยุคเริ่มต้นเป็นยุคที่ยาวนานมาก คือ เริ่มมาจากซิเซโร ตั้งกฎที่มีชื่อเสียงอันหนึ่ง คือพูดว่า "จงอย่าแปลคำต่อคำ"

งูมีพิษของเมืองไทย
ปัจจุบันพิษของงูที่นำมาผลิตเซรุ่มมี 6 ชนิดด้วยกันคือ งูจงอาง งูเห่า งูสามเหลี่ยม งูแมวเซา งูกะปะ และงูเขียงหางไหม้ พิษของงูต่างๆ เหล่านี้ได้นำมาผ่านกรรมวิธีการทำเซรุ่ม เพื่อรักษาผู้ที่ถูกงูกัด

ฤๅษีดัดตน
ในอดีตกาลไทยเรามีการบริหารร่างกายแก้โรคลมและปวดเมื่อยตามร่างกาย รวมทั้งการบำรุงรักษาสุขภาพ และยกระดับจิตใจให้บริสุทธิ์ รวมเรียกว่า "ฤๅษีดัดตน"

กำเนิดศักราช
คริสตศักราช (ค.ศ.) ตั้งขึ้นเมื่อวันพระเยซูคริสต์ประสูติ หลัง พ.ศ.ล่วงแล้ว 543 ปี

จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลและแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ

ความดีที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ
การปลูกถ่ายอวัยวะคือ การผ่าตัดนำอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิม ที่เสื่อมสภาพจนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ และการผ่าตัดนั้นจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

คู่มือ รับสถานการณ์น้ำท่วม
การป้องกันตัวเองและความสียหายจากน้ำท่วม ควรมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพราะหากรอให้มีการเตือนภัยเวลามักไม่เพียงพอ

ธนาคารขยะรีไซเคิล
ขยะรีไซเคิล คือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ปะปนกับขยะมูลฝอยที่เราสร้างขึ้น

ด้วยรัก
เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยตื่นเต้นโสมนัส ยินดีเป็นล้นพ้น เป็นวันที่พวกเขาได้รอคอยให้มาถึง และก็ได้มาถึงแล้ว ณ วันนี้ ถึงแม้จะไม่มีโทรทัศน์ให้เห็นด้วยตา แต่พวกเขาก็คอยฟังข่าวจากวิทยุ และจากหนังสือพิมพ์

โบราณวัตถุ
ความหมายของคำว่า “โบราณวัตถุ” มีส่วนคล้ายคลึงกับคำว่า “โบราณสถาน” ตรงที่มุ่งไปที่ศาสตร์ด้านศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี

บุคลิกภาพ
คำว่า “บุคลิกภาพ” มาจากภาษาละตินว่า Persona หมายถึง หน้ากากที่ตัวละครใช้สวมเวลาออกแสดง เพื่อที่จะแสดงบทบาทตามที่ถูกกำหนดให้

เกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่"
"ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ธนบัตรไทย
หมายชนิดแรก เงินกระดาษที่ออกครั้งแรกในประเทศไทย เรียกว่า "หมาย" ถ้าเราจะเรียกหมายว่าธนบัตรก็เห็นจะไม่ผิด เพราะธนบัตรมีความหมายเป็นบัตรของรัฐบาล

ที่สุดในประเทศไทย
จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด จังหวัดเชียงใหม่ 22,848,421 ตารางกิโลเมตร

สมญานามของโลก
กำแพงแห่งความอัปยศ กำแพงเบอร์ลิน กำแพงที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์สร้างขึ้น เพื่อกั้นพรมแดน ระหว่าง เบอร์ลินตะวันตกกับตะวันออกของเยอรมันนี (ปัจจุบันเหลือเพียงชื่อ)

เราคำนวนอายุโลกได้อย่างไร
นักบวชชาวไอริช อาร์ชบิชอป เจมส์ อัชเชอร์ ได้คำนวนการกำเนิดของโลก ไว้เมื่อกลางศตวรรษที่ 17 และหลังจากการศึกษายุคสมัยของ อาร์ชบิชอปองค์ต่างๆ ตลอดจนการสืบทอดตระกูล อันยาวนานจากพระคัมภีร์ไบเบิลเก่า

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก

» หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย